M A N D A R I N

Lūdzu, uzgaidiet ielādi

Priekšielādētāja ielāde Atcelt.

Personas datu apstrādes politika

  Tu Å¡eit!
 • Galvenā
 • Personas datu apstrādes politika

Pēdējo izmaiņu veikšanas datums: 26.04.2024

PERSONAS DATU APSTRĀDES POLITIKA

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Studija ciena Jūsu privātumu un apņemas to sargāt atbilstoši šai personas datu apstrādes politikai (turpmāk – Politika). Šīs Politikas mērķis ir sniegt Jums informāciju par to kādam nolūkam SIA Montessori Institute Latvia iegūst personas datus, par datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt Jūs par Jūsu tiesībām un pienākumiem.

Apstrādājot personas datus SIA Montessori Institute Latvia ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.

Studijas Privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus apstrādā SIA Montessori Institute Latvia un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs vai jebkura cita fiziskā persona ir sniegusi personas datus:SIA Montessori Institute Latvia Mandarin nometne mājaslapā vai papīrformātā.

Ja nepiekrÄ«tat Å¡ajā Politikā aprakstÄ«tajai personas datu apstrādei, lÅ«dzu nesniedziet mums savus personas datus, bet tādā gadÄ«jumā mēs nevarēsim sniegt Jums SIA Montessori Institute Latvia un tÄ«mekļvietnes pakalpojumus. 

SÄ«kdatņu politika ir pieejama SIA Montessori Institute Latvia, Mandarin nometne tÄ«mekļa vietnē sadaļā SÄ«kdatņu politika. 

SIA Montessori Institute Latvia ir tiesÄ«ga veikt izmaiņas vai papildinājumus Å¡ajā Politikā, publicējot Politikas aktuālo versiju Studijas tÄ«mekļa vietnes sadaļā Privātuma politika. 

PĀRZIŅA IDENTITĀTE UN KONTAKTINFORMĀCIJA

Pārziņa identitāte un kontaktinformācija (iepriekš un turpmāk – MIL): SIA “Montessori Institute Latvia”, reģistrācijas numurs: 50003999541

Tālrunis: +371 26398797; Dravnieku 4-17, elektroniskā pasta adrese: info@montessori-institute.lv, tīmekļa vietnes adrese: http://www.icm.lv; http://www.montessori-institute.lv

Saziņai ar MIL, lūgums rakstīt uz: info@montessori-institute.lv. Vēršam uzmanību, ka MIL nesniedz vispārīga rakstura konsultācijas citām personām par personas datu apstrādes atbilstību Regulai un Fizisko personu datu apstrādes likumam, bet sniedz vispārīgo informāciju par MIL veikto personas datu apstrādi.

KĀDU KATEGORIJU PERSONAS DATUS APKOPOJAM UN KĀDĒĻ?

 • ReÄ£istrācija (pieteikÅ¡anās) 

Mēs apstrādājam JÅ«su personas datus, lai reÄ£istrētu JÅ«su bērnu nometnē un administrētu JÅ«su bērna dalÄ«bu Å¡ajā nometnē. 

Lai mēs varētu reģistrēt Jūsu bērnu dalībai un administrēt to, Jums jānorāda personas dati, kas nepieciešami, lai pieteiktos nometnei. Ja Jūs nenorādīsiet nepieciešamos personas datus, Jūs nevarēsiet pieteikties un Jūsu bērna nevarēs apmeklēt nometni. Ja nevarat aizpildīt kādu no obligātajiem laukiem, Jums ir jāsazinās ar MIL.

JÅ«su atbildÄ«ba ir sniegt tikai patiesus datus, kas ir derÄ«gi un nepiecieÅ¡ami Å¡ajā tekstā minēto mērÄ·u Ä«stenoÅ¡anai. Piesakoties nometnei, JÅ«s apstiprināt, ka JÅ«su norādÄ«tie personas dati ir precÄ«zi un pareizi. Ja personas dati ir  neprecÄ«zi, Jums tie nekavējoties ir jālabo.

Jūsu dati tiks izmantoti, lai MIL administrators varētu sazināties ar Jums un reģistrēt Jūsu bērnu dalībai nometnē, vienojoties par konkrēto laiku, datumu.

MIL apstrādā šādus personas datus šādiem nolūkiem:

Personas datu kategorijasJuridiskais pamatsGlabāšanas periods
Kontaktinformācija:  vārds un tālruņa numursPiekriÅ¡ana saziņai ar MIL; Regulas 6. panta 1. punkta a) apakÅ¡punktslÄ«dz brÄ«dim, kad atsauksiet savu piekriÅ¡anu saziņai ar MIL

Mēs izmantojam JÅ«su vārdu un mobilā tālruņa numuru, lai: • JÅ«su bērns varētu apmeklēt nometni, un • sazinātos ar Jums un vienotos par dienu, laiku, kad JÅ«su bērns apmeklēs nometni. 

NO KĀDIEM AVOTIEM IEGŪSTAM PERSONAS DATUS?

 • No Jums

Mēs apkopojam personas datus, kurus JÅ«s mums sniedzat tieÅ¡i un netieÅ¡i. Piemēram, piesakoties nometnei mÅ«su tÄ«mekļvietnē, lietojot mÅ«su tÄ«mekļvietni. 

PERSONAS DATU IZPAUÅ ANA

 • Pakalpojumu sniedzēji 

Varam kopīgot Jūsu personas datus ar saimnieciskās darbības veicējiem, kas mums sniedz pakalpojumus, piemēram: dejas, runas, aktiermeistarības, angļu valodas nodarbības u.c. līdzīgus pakalpojumus.

Å ie pakalpojumu sniedzēji var apstrādāt JÅ«su personas datus tikai saskaņā ar mÅ«su norādÄ«jumiem, bet nedrÄ«kst tos izmantot  citiem mērÄ·iem. Viņiem saskaņā ar likumu un mÅ«su sadarbÄ«bas lÄ«gumu tiek noteikts aizsargāt JÅ«su personas datus.

 • Darbinieki

Mēs varam nodot JÅ«su personas datus mÅ«su darbiniekiem, lai viņi MIL vārdā pildÄ«tu MIL saistÄ«bas. 

MÅ«su darbinieki var apstrādāt JÅ«su personas datus tikai saskaņā ar mÅ«su norādÄ«jumiem, bet nedrÄ«kst tos izmantot  citiem mērÄ·iem. Viņiem saskaņā ar likumu un mÅ«su darba lÄ«gumu tiek noteikts aizsargāt JÅ«su personas datus.

 • TiesÄ«bsargājošās iestādes, valsts un paÅ¡valdÄ«bu iestādes

Lai pildītas savas juridiskās saistības, pēc pieprasījuma varam nosūtīt Jūsu personas datus tiesībsargājošām, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm. Varam nosūtīt Jūsu personas datus arī tiesībsargājošām iestādēm, kā arī valsts un pašvaldību iestādēm, lai īstenotu savas juridiskās intereses, sagatavojot, īstenojot un aizstāvot juridiskās prasības.

KUR APSTRĀDĀJAM JŪSU PERSONAS DATUS?

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus ES/EEZ.

Izņēmuma gadījumā Jūsu personas datus var pārsūtīt uz valsti ārpus ES/EEZ vai apstrādāt valstī ārpus ES/EEZ, kur to dara nolīgti pakalpojuma sniedzēji, piemēram, ja mēs izmantojam Google Analytics. Sīkāk par to lūdzu lasiet Sīkdatņu politikā.

CIK ILGI MANI PERSONAS DATI TIEK GLABĀTI?

Visi personas dati, kas iegÅ«ti no Jums tieÅ¡i, tiks apstrādāti lÄ«dz brÄ«dim, kad atsauksiet savu piekriÅ¡anu saziņai ar MIL. Ja mums nav nepiecieÅ¡ami konkrēti dati, lai tie bÅ«tu identificējami, mēs šādus datus nesaglabājam visu  laiku un anonimizējam tos ātrāk.

JŪSU TIESĪBAS

Datu aizsardzības likumi piešķir Jums virkni tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi.

 • Piekļuve personas datiem

Jums ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no mums, ja apstrādājam ar Jums saistītos personas datus, un šādos gadījumos pieprasīt piekļuvi personas datiem, kurus apstrādājam. Lai īstenotu iepriekš minētās tiesības, varat rakstīt iesniegumu mums.

 • Personas datu laboÅ¡ana

Turklāt, ja uzskatāt, ka informācija par Jums ir nepareiza vai nepilnīga, Jums ir tiesības izlabot to pašiem vai lūgt to izdarīt mums. Piekrišanas atsaukšana

Ja apstrādājam Jūsu personas datus, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Jūs varat mainīt savas preferences un atsaukt piekrišanu, rakstot mums iesniegumu.

 • Iebildums pret apstrādi, pamatojoties uz leÄ£itÄ«majām interesēm

Jums ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm. Tomēr turpināsim apstrādāt Jūsu datus pat tad, ja būsiet iebilduši pret to, ja mums būs pārliecinoši motivējoši iemesli turpināt apstrādāt datus. Lai īstenotu iepriekšminētās tiesības, lūdzu, rakstiet iesniegumu mums.

 • Dzēšana

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesības pieprasīt mums izdzēst Jūsu personas datus. Tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad likums pieprasa mums saglabāt datus. Jūs varat pieprasīt konkrētu datu dzēšanu, rakstot mums iesniegumu.

 • Apstrādes ierobežojums

Noteiktos apstākļos Jums ir tiesÄ«bas ierobežot savu personas datu apstrādi. LÅ«dzu, ņemiet vērā: ja pieprasāt JÅ«su datu ierobežotu apstrādi, tas varētu ietekmēt JÅ«su dalÄ«bu vai iespēju veikt un izpildÄ«t pasÅ«tÄ«jumu. Lai Ä«stenotu iepriekÅ¡minētās tiesÄ«bas, lÅ«dzu, rakstiet mums iesniegumu. 

 • Datu pārnesamÄ«ba

Visbeidzot, Jums ir tiesÄ«bas saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam datu pārzinim (“datu pārnesamÄ«ba”). Å Ä«s tiesÄ«bas attiecas tikai uz tiem datiem, ko esat sniedzis mums, pamatojoties uz savu piekriÅ¡anu vai lÄ«gumu, un ja apstrāde tiek veikta automātiski. Lai Ä«stenotu iepriekÅ¡minētās tiesÄ«bas, lÅ«dzu, rakstiet mums iesniegumu. 

AR KO VARU SAZINĀTIES, JA MAN RODAS JAUTĀJUMI?

Ja Jums rodas jautājumi par savu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums.

Ja neesat apmierināts ar saņemto atbildi, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

lvLatvian
X