M A N D A R I N

Lūdzu, uzgaidiet ielādi

Priekšielādētāja ielāde Atcelt.

LÄ«gums

LĪGUMS

Par Dalībnieka uzņemšanu Nometnē

Rīga, 202_____.gada ____ .______________ 

SIA Montessori Institute Latvia tās valdes locekļa Aļonas Zmitrovičas personā, kas darbojas uz StatÅ«tu pamata, turpmāk tekstā “Nometnes organizētājs” no vienas puses un 

dalÄ«bnieka ________________________________________________________, personas kods 

__________________________________, turpmāk tekstā “DalÄ«bnieks”, 

māte/tēvs/likumiskais pārstāvis _____________________________________, personas kods 

__________________________________, turpmāk tekstā “Vecāks”, no otras puses, noslēdz šo līgumu par sekojošo:

1. Līguma priekšmets:

Nometnes organizētājs apņemas organizēt, tehniski nodrošināt un praktiski realizēt bērnu vasaras dienas angļu valodas atpūtas nometni “Mandarin (turpmāk tekstā „Nometnē”), kura notiks Bulduru prospekts 64/68, Jurmala, 2024 gadā ___________________________________, un Nometnes dalībnieka vecāks vai likumiskais pārstāvis apņemas nodrošināt nometnes dalībnieku (-us) uz Nometni, veikt dalības maksu par nometni un nodrošināt, aizpildīt un iesniegt Nometnes organizētāja sagatavotos un nometnei nepieciešamos dokumentus.

 1. Dalībnieka Vecāku tiesības un pienākumi:
 1. iepazīties ar Nometnes iekšējās kārtības noteikumiem, kas ir šī līguma neatņemamā sastāvdaļa;
 2. izrunāt ar bērnu Nometnes iekšējās kārtības noteikumus;
 3. sniegt patiesas ziņas aptaujas lapā par Dalībnieku, viņa veselības stāvokli, rakstura īpašībām un īpašām ēdināšanas prasībām;
 4. informēt nometnes vadītāju par īpašiem medikamentiem, kas nepieciešami noteiktos gadījumos (alerģija, astma), un nodrošināt dalībnieku ar tiem;
 5. iesniegt derīgu (ne āgrāk kā 7 dienas pirms nometnes darbības sākuma saņēmtu) ģimenes ārsta izziņu, kurā apliecināts, ka bērnam nav infekcijas slimību pazīmes un viņš nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajien vai to kontaktpersonām, un kurā norādīts, ka bērns ir/nav potēts pret erču encefalītu;
 6. uzrādīt Dalībnieka dzimšanas apiecību;
 7. nodrošināt Dalībnieku ar nometnes norisei nepieciešamo personīgo apģērbu, ekipējumu un inventāru;
 8. atvest Dalībnieku uz Nometnes norises vietu plkst. 9:00 un izņemt Dalībnieku no Nometnes plkst. 17:00, parakstoties par šo Nometnes žurnālā;
 9. ja Dalībniekam, atrodoties nometnē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi), Dalībnieka vecāki pēc Nometnes vadītāja zvana nekavējoties ierodas pēc Dalībnieka un izņem viņu no Nometnes. Dalībnieks tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un var atgriezties nometnē saskaņā ar ģimenes ārsta norādījumiem;
 10. nekavējoties izņemt no Nometnes DalÄ«bnieku, ja DalÄ«bnieka veselÄ«bas stāvokļa, uzvedÄ«bas dēļ vai Nometnes vadÄ«bas prasÄ«bu neievēroÅ¡anas gadÄ«jumā tiek apdraudēta DalÄ«bnieka vai apkārtējo veselÄ«ba, droÅ¡Ä«ba vai var tikt nelabvēlÄ«gi ietekmēta Nometnes norise; 
 11. izņemt Dalībnieku no nometnes, ja Dalībnieks rupji vai atkārtoti pārkāpis iekšējās kārtības noteikumus un Nometnes vadītājs informē vecākus par pārkāpumiem;
 12. atlīdzināt Dalībnieka nodarītos materiālos zaudējumus, kas radušies nometnes norises laikā, pilnā apmērā;
 13. savlaicīgi samaksāt visu nometnes dalības maksu;

3. Nometnes organizētāja tiesības un pienākumi:

 1. atbildēt par dalībnieka veselību, drošību un bērna tiesību ievērošanu saskaņā ar LR pastāvošajiem normatīvajiem aktiem;
 2. Ä«stenot nometnes programmu; 
 3. informēt Dalībnieka vecākus par nometnes saturu un tās dienas kārtību;
 4. katru dienu nodrošināt Nometnes Dalībnieku ar kvalitatīvu ēdināšanu divas reizes dienā;
 5. nodrošināt atbilstošu higiēnas normu ievērošanu un pēc pieprasījuma informēt Dalībnieka vecākus par sadzīves apstākļiem nometnē;
 6. nekavējoties informēt Dalībnieka vecākus par izmaiņām Dalībnieka veselības stāvoklī;
 7. nodroÅ¡ināt kvalificētu neatliekamo medicÄ«nisko palÄ«dzÄ«bu nepiecieÅ¡amÄ«bas gadÄ«jumā; 
 8. pieprasīt nekavējošu Dalībnieka izņemšanu no Nometnes, ja Dalībnieks rupji vai atkārtoti pārkāpis iekšējās kārtības noteikumus;
 9. bez brīdinājuma lauzt šo līgumu un pieprasīt nekavējošu Dalībnieka izņemšanu no Nometnes, ja Dalībnieks, viņa vecāki, aizbildnis vai pilnvarotā persona nepilda vai nepienācīgi pilda šī līguma nosacījumus;
 10. vienpersoniski pieņemt lēmumu par Nometnes darbības pārtraukšanu, ja Nometnes organizētājs uzskata, ka var tikt apdraudēta Nometnes Dalībnieku veselība un/vai drošība;
 11. Ja tiks konstatēts Covid-19 infekcijas gadījums, Nometnes organizētājs var pieņemt lēmumu par nometnes slēgšanu vai karantīnas noteikšanu.

5. Dalībnieka reģistrēšanās kārtība, izslēgšana no nometnes, nodošana vecākiem pēc Nometnes beigšanās:

5.1. Dalībnieks ir reģistrēts, ka ieradies nometnē, ja viņa vecāki ir iesnieguši:

– dalÄ«bnieka aptaujas lapu,

– Ä£imenes ārsta izziņu,

– iesniegumu par atbildÄ«bas uzņemÅ¡anos (tiem, kuri nav potēti pret ērču encefalÄ«tu)

– SARS-CoV-2 vÄ«rusa RNS noteikÅ¡anas testa negatÄ«vo rezultātu vai citu, aukstākminēto apliecinājumu par imunitāti pret Covid-19

– nometnes organizētājs un vecāks ar savu parakstu ir apliecinājuÅ¡i, ka DalÄ«bnieks savlaicÄ«gi ir ieradies Nometnē, Nometnes dalÄ«bnieku žurnālā

 1.  DalÄ«bnieku var izņemt no nometnes tikai Vecāks vai viņa pilnvarota persona, uzrādot personas apstiprinoÅ¡u dokumentu un lÄ«guma slēdzēja pilnvaru.
 2.  Ja DalÄ«bnieks rupji pārkāpj Nometnes iekšējās kārtÄ«bas noteikumus vai viņa veselÄ«bas stāvoklis var apdraudēt citu DalÄ«bnieku veselÄ«bu, tad Nometnes organizators ir tiesÄ«gs izslēgt DalÄ«bnieku no Nometnes, informējot par to Vecāku. Å ajā gadÄ«jumā Vecākam vai viņa pilnvarotai personai DalÄ«bnieks jāizņem no Nometnes 3 stundu laikā no telefoniska paziņojuma saņemÅ¡anas brīža.
 1. Par nometnes dalÄ«bas maksu un norēķiniem. 

6.1 Nometnes organizētājs nosaka dalības maksu par vienu nometni un Nometnes dalībnieka vecāks apņemas šo dalības maksu apmaksāt noteiktajos termiņos.

 1. Nometnes dalÄ«bas maksa par vienu nometni, vienam dalÄ«bniekam ir _____________EUR 
 2. Nometnes dalības maksu Nometnes dalībnieka Vecāks iemaksā līdz ___________________
 3. Nometnes dalÄ«bas maksa tiek ieskaitÄ«ta Nometnes organizatora norādÄ«tajā kontā: 

A/S Swedbank, Kods: HABALV22, Konts: LV86HABA0551020164381

 1. Ja Nometnes laikā Dalībnieks saslimst un viņam jāpārtrauc dalība nometnē, Nometnes organizētājs atmaksa atpakaļ ēdināšanas izmaksas: EUR 10 par katru atlikušo nometnes dienu.
 2. Ja iestājas spēkā Å¡Ä« lÄ«guma punkti 2.11, 3.8, 3.9, DalÄ«bnieka maksa netiek atgriezta. 

7. Citi noteikumi.

7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un darbojas līdz Nometnes pēdējai dienai.

7.2. Nesaskaņas, kas rodas slēdzēju pusēm, tiek risinātas pārrunu ceļā, ja risinājums netiek panākts, tad tās tiek risinātas likumdoÅ¡anas noteiktajā kārtÄ«bā. 

7.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem viens glabājas pie Nometnes organizētāja un otrs pie Vecāka.

8. Pušu rekvizīti un paraksti:

Nometnes organizētājs:
SIA MONTESSORI INSTITUTE LATVIAReÄ£. Nr. 50003999541Konta Nr. LV86HABA0551020164381Banka: A/S “Swedbank” kods HABALV22
……………………………………………..A.ZMITROVIČAValdes locekle
Dalībnieka Vecāks/ likumiskais pārstāvis:


………………………………………………
lvLatvian
X