M A N D A R I N

Пожалуйста, подождите загрузки

Загрузка

Договор

LĪGUMS

Par Dalībnieka uzņemšanu Nometnē

Rīga, 202_____.gada ____ .______________ 

SIA Montessori Institute Latvia tās valdes locekļa Aļonas Zmitrovičas personā, kas darbojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā “Nometnes organizētājs” no vienas puses un 

dalībnieka ________________________________________________________, personas kods 

__________________________________, turpmāk tekstā “Dalībnieks”, 

māte/tēvs/likumiskais pārstāvis _____________________________________, personas kods 

__________________________________, turpmāk tekstā “Vecāks”, no otras puses, noslēdz šo līgumu par sekojošo:

1. Līguma priekšmets:

Nometnes organizētājs apņemas organizēt, tehniski nodrošināt un praktiski realizēt bērnu vasaras dienas angļu valodas atpūtas nometni “Mandarin (turpmāk tekstā „Nometnē”), kura notiks Bulduru prospekts 64/68, Jurmala, 2024 gadā ___________________________________, un Nometnes dalībnieka vecāks vai likumiskais pārstāvis apņemas nodrošināt nometnes dalībnieku (-us) uz Nometni, veikt dalības maksu par nometni un nodrošināt, aizpildīt un iesniegt Nometnes organizētāja sagatavotos un nometnei nepieciešamos dokumentus.

 1. Dalībnieka Vecāku tiesības un pienākumi:
 1. iepazīties ar Nometnes iekšējās kārtības noteikumiem, kas ir šī līguma neatņemamā sastāvdaļa;
 2. izrunāt ar bērnu Nometnes iekšējās kārtības noteikumus;
 3. sniegt patiesas ziņas aptaujas lapā par Dalībnieku, viņa veselības stāvokli, rakstura īpašībām un īpašām ēdināšanas prasībām;
 4. informēt nometnes vadītāju par īpašiem medikamentiem, kas nepieciešami noteiktos gadījumos (alerģija, astma), un nodrošināt dalībnieku ar tiem;
 5. iesniegt derīgu (ne āgrāk kā 7 dienas pirms nometnes darbības sākuma saņēmtu) ģimenes ārsta izziņu, kurā apliecināts, ka bērnam nav infekcijas slimību pazīmes un viņš nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajien vai to kontaktpersonām, un kurā norādīts, ka bērns ir/nav potēts pret erču encefalītu;
 6. uzrādīt Dalībnieka dzimšanas apiecību;
 7. nodrošināt Dalībnieku ar nometnes norisei nepieciešamo personīgo apģērbu, ekipējumu un inventāru;
 8. atvest Dalībnieku uz Nometnes norises vietu plkst. 9:00 un izņemt Dalībnieku no Nometnes plkst. 17:00, parakstoties par šo Nometnes žurnālā;
 9. ja Dalībniekam, atrodoties nometnē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi), Dalībnieka vecāki pēc Nometnes vadītāja zvana nekavējoties ierodas pēc Dalībnieka un izņem viņu no Nometnes. Dalībnieks tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un var atgriezties nometnē saskaņā ar ģimenes ārsta norādījumiem;
 10. nekavējoties izņemt no Nometnes Dalībnieku, ja Dalībnieka veselības stāvokļa, uzvedības dēļ vai Nometnes vadības prasību neievērošanas gadījumā tiek apdraudēta Dalībnieka vai apkārtējo veselība, drošība vai var tikt nelabvēlīgi ietekmēta Nometnes norise; 
 11. izņemt Dalībnieku no nometnes, ja Dalībnieks rupji vai atkārtoti pārkāpis iekšējās kārtības noteikumus un Nometnes vadītājs informē vecākus par pārkāpumiem;
 12. atlīdzināt Dalībnieka nodarītos materiālos zaudējumus, kas radušies nometnes norises laikā, pilnā apmērā;
 13. savlaicīgi samaksāt visu nometnes dalības maksu;

3. Nometnes organizētāja tiesības un pienākumi:

 1. atbildēt par dalībnieka veselību, drošību un bērna tiesību ievērošanu saskaņā ar LR pastāvošajiem normatīvajiem aktiem;
 2. īstenot nometnes programmu; 
 3. informēt Dalībnieka vecākus par nometnes saturu un tās dienas kārtību;
 4. katru dienu nodrošināt Nometnes Dalībnieku ar kvalitatīvu ēdināšanu divas reizes dienā;
 5. nodrošināt atbilstošu higiēnas normu ievērošanu un pēc pieprasījuma informēt Dalībnieka vecākus par sadzīves apstākļiem nometnē;
 6. nekavējoties informēt Dalībnieka vecākus par izmaiņām Dalībnieka veselības stāvoklī;
 7. nodrošināt kvalificētu neatliekamo medicīnisko palīdzību nepieciešamības gadījumā; 
 8. pieprasīt nekavējošu Dalībnieka izņemšanu no Nometnes, ja Dalībnieks rupji vai atkārtoti pārkāpis iekšējās kārtības noteikumus;
 9. bez brīdinājuma lauzt šo līgumu un pieprasīt nekavējošu Dalībnieka izņemšanu no Nometnes, ja Dalībnieks, viņa vecāki, aizbildnis vai pilnvarotā persona nepilda vai nepienācīgi pilda šī līguma nosacījumus;
 10. vienpersoniski pieņemt lēmumu par Nometnes darbības pārtraukšanu, ja Nometnes organizētājs uzskata, ka var tikt apdraudēta Nometnes Dalībnieku veselība un/vai drošība;
 11. Ja tiks konstatēts Covid-19 infekcijas gadījums, Nometnes organizētājs var pieņemt lēmumu par nometnes slēgšanu vai karantīnas noteikšanu.

5. Dalībnieka reģistrēšanās kārtība, izslēgšana no nometnes, nodošana vecākiem pēc Nometnes beigšanās:

5.1. Dalībnieks ir reģistrēts, ka ieradies nometnē, ja viņa vecāki ir iesnieguši:

– dalībnieka aptaujas lapu,

– ģimenes ārsta izziņu,

– iesniegumu par atbildības uzņemšanos (tiem, kuri nav potēti pret ērču encefalītu)

– SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas testa negatīvo rezultātu vai citu, aukstākminēto apliecinājumu par imunitāti pret Covid-19

– nometnes organizētājs un vecāks ar savu parakstu ir apliecinājuši, ka Dalībnieks savlaicīgi ir ieradies Nometnē, Nometnes dalībnieku žurnālā

 1.  Dalībnieku var izņemt no nometnes tikai Vecāks vai viņa pilnvarota persona, uzrādot personas apstiprinošu dokumentu un līguma slēdzēja pilnvaru.
 2.  Ja Dalībnieks rupji pārkāpj Nometnes iekšējās kārtības noteikumus vai viņa veselības stāvoklis var apdraudēt citu Dalībnieku veselību, tad Nometnes organizators ir tiesīgs izslēgt Dalībnieku no Nometnes, informējot par to Vecāku. Šajā gadījumā Vecākam vai viņa pilnvarotai personai Dalībnieks jāizņem no Nometnes 3 stundu laikā no telefoniska paziņojuma saņemšanas brīža.
 1. Par nometnes dalības maksu un norēķiniem. 

6.1 Nometnes organizētājs nosaka dalības maksu par vienu nometni un Nometnes dalībnieka vecāks apņemas šo dalības maksu apmaksāt noteiktajos termiņos.

 1. Nometnes dalības maksa par vienu nometni, vienam dalībniekam ir _____________EUR 
 2. Nometnes dalības maksu Nometnes dalībnieka Vecāks iemaksā līdz ___________________
 3. Nometnes dalības maksa tiek ieskaitīta Nometnes organizatora norādītajā kontā: 

A/S Swedbank, Kods: HABALV22, Konts: LV86HABA0551020164381

 1. Ja Nometnes laikā Dalībnieks saslimst un viņam jāpārtrauc dalība nometnē, Nometnes organizētājs atmaksa atpakaļ ēdināšanas izmaksas: EUR 10 par katru atlikušo nometnes dienu.
 2. Ja iestājas spēkā šī līguma punkti 2.11, 3.8, 3.9, Dalībnieka maksa netiek atgriezta. 

7. Citi noteikumi.

7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un darbojas līdz Nometnes pēdējai dienai.

7.2. Nesaskaņas, kas rodas slēdzēju pusēm, tiek risinātas pārrunu ceļā, ja risinājums netiek panākts, tad tās tiek risinātas likumdošanas noteiktajā kārtībā. 

7.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem viens glabājas pie Nometnes organizētāja un otrs pie Vecāka.

8. Pušu rekvizīti un paraksti:

Nometnes organizētājs:
SIA MONTESSORI INSTITUTE LATVIAReģ. Nr. 50003999541Konta Nr. LV86HABA0551020164381Banka: A/S “Swedbank” kods HABALV22
……………………………………………..A.ZMITROVIČAValdes locekle
Dalībnieka Vecāks/ likumiskais pārstāvis:


………………………………………………
ru_RURussian
X