M A N D A R I N

Please Wait For Loading

Preloader Loading Cancel.

LÄ«gums

  You Here!
 • Home
 • LÄ«gums

LÄŖGUMS

Par DalÄ«bnieka uzņemÅ”anu Nometnē

RÄ«ga, 202_____.gada ____ .______________Ā 

SIA Montessori Institute Latvia tās valdes locekļa Aļonas Zmitrovičas personā, kas darbojas uz StatÅ«tu pamata, turpmāk tekstā ā€œNometnes organizētājsā€ no vienas puses un 

dalÄ«bnieka ________________________________________________________, personas kods 

__________________________________, turpmāk tekstā ā€œDalÄ«bnieksā€, 

māte/tēvs/likumiskais pārstāvis _____________________________________, personas kods 

__________________________________, turpmāk tekstā ā€œVecāksā€, no otras puses, noslēdz Å”o lÄ«gumu par sekojoÅ”o:

1. Līguma priekŔmets:

Nometnes organizētājs apņemas organizēt, tehniski nodroÅ”ināt un praktiski realizēt bērnu vasaras dienas angļu valodas atpÅ«tas nometni ā€œMandarin (turpmāk tekstā ā€žNometnēā€), kura notiks Bulduru prospekts 64/68, Jurmala, 2024 gadā ___________________________________, un Nometnes dalÄ«bnieka vecāks vai likumiskais pārstāvis apņemas nodroÅ”ināt nometnes dalÄ«bnieku (-us) uz Nometni, veikt dalÄ«bas maksu par nometni un nodroÅ”ināt, aizpildÄ«t un iesniegt Nometnes organizētāja sagatavotos un nometnei nepiecieÅ”amos dokumentus.

 1. Dalībnieka Vecāku tiesības un pienākumi:
 1. iepazÄ«ties ar Nometnes iekŔējās kārtÄ«bas noteikumiem, kas ir Ŕī lÄ«guma neatņemamā sastāvdaļa;
 2. izrunāt ar bērnu Nometnes iekŔējās kārtÄ«bas noteikumus;
 3. sniegt patiesas ziņas aptaujas lapā par DalÄ«bnieku, viņa veselÄ«bas stāvokli, rakstura Ä«paŔībām un Ä«paŔām ēdināŔanas prasÄ«bām;
 4. informēt nometnes vadÄ«tāju par Ä«paÅ”iem medikamentiem, kas nepiecieÅ”ami noteiktos gadÄ«jumos (alerÄ£ija, astma), un nodroÅ”ināt dalÄ«bnieku ar tiem;
 5. iesniegt derÄ«gu (ne āgrāk kā 7 dienas pirms nometnes darbÄ«bas sākuma saņēmtu) Ä£imenes ārsta izziņu, kurā apliecināts, ka bērnam nav infekcijas slimÄ«bu pazÄ«mes un viņŔ nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimuÅ”ajien vai to kontaktpersonām, un kurā norādÄ«ts, ka bērns ir/nav potēts pret erču encefalÄ«tu;
 6. uzrādīt Dalībnieka dzimŔanas apiecību;
 7. nodroÅ”ināt DalÄ«bnieku ar nometnes norisei nepiecieÅ”amo personÄ«go apģērbu, ekipējumu un inventāru;
 8. atvest DalÄ«bnieku uz Nometnes norises vietu plkst. 9:00 un izņemt DalÄ«bnieku no Nometnes plkst. 17:00, parakstoties par Å”o Nometnes žurnālā;
 9. ja DalÄ«bniekam, atrodoties nometnē, parādās akÅ«tas elpceļu infekcijas slimÄ«bas pazÄ«mes (iesnas, klepus, rÄ«kles iekaisums, paaugstināta Ä·ermeņa temperatÅ«ra, elpoÅ”anas traucējumi), DalÄ«bnieka vecāki pēc Nometnes vadÄ«tāja zvana nekavējoties ierodas pēc DalÄ«bnieka un izņem viņu no Nometnes. DalÄ«bnieks tiks ārstēts atbilstoÅ”i veselÄ«bas stāvoklim un var atgriezties nometnē saskaņā ar Ä£imenes ārsta norādÄ«jumiem;
 10. nekavējoties izņemt no Nometnes DalÄ«bnieku, ja DalÄ«bnieka veselÄ«bas stāvokļa, uzvedÄ«bas dēļ vai Nometnes vadÄ«bas prasÄ«bu neievēroÅ”anas gadÄ«jumā tiek apdraudēta DalÄ«bnieka vai apkārtējo veselÄ«ba, droŔība vai var tikt nelabvēlÄ«gi ietekmēta Nometnes norise; 
 11. izņemt DalÄ«bnieku no nometnes, ja DalÄ«bnieks rupji vai atkārtoti pārkāpis iekŔējās kārtÄ«bas noteikumus un Nometnes vadÄ«tājs informē vecākus par pārkāpumiem;
 12. atlÄ«dzināt DalÄ«bnieka nodarÄ«tos materiālos zaudējumus, kas raduÅ”ies nometnes norises laikā, pilnā apmērā;
 13. savlaicīgi samaksāt visu nometnes dalības maksu;

3. Nometnes organizētāja tiesības un pienākumi:

 1. atbildēt par dalÄ«bnieka veselÄ«bu, droŔību un bērna tiesÄ«bu ievēroÅ”anu saskaņā ar LR pastāvoÅ”ajiem normatÄ«vajiem aktiem;
 2. Ä«stenot nometnes programmu; 
 3. informēt Dalībnieka vecākus par nometnes saturu un tās dienas kārtību;
 4. katru dienu nodroÅ”ināt Nometnes DalÄ«bnieku ar kvalitatÄ«vu ēdināŔanu divas reizes dienā;
 5. nodroÅ”ināt atbilstoÅ”u higiēnas normu ievēroÅ”anu un pēc pieprasÄ«juma informēt DalÄ«bnieka vecākus par sadzÄ«ves apstākļiem nometnē;
 6. nekavējoties informēt Dalībnieka vecākus par izmaiņām Dalībnieka veselības stāvoklī;
 7. nodroÅ”ināt kvalificētu neatliekamo medicÄ«nisko palÄ«dzÄ«bu nepiecieÅ”amÄ«bas gadÄ«jumā; 
 8. pieprasÄ«t nekavējoÅ”u DalÄ«bnieka izņemÅ”anu no Nometnes, ja DalÄ«bnieks rupji vai atkārtoti pārkāpis iekŔējās kārtÄ«bas noteikumus;
 9. bez brÄ«dinājuma lauzt Å”o lÄ«gumu un pieprasÄ«t nekavējoÅ”u DalÄ«bnieka izņemÅ”anu no Nometnes, ja DalÄ«bnieks, viņa vecāki, aizbildnis vai pilnvarotā persona nepilda vai nepienācÄ«gi pilda Ŕī lÄ«guma nosacÄ«jumus;
 10. vienpersoniski pieņemt lēmumu par Nometnes darbÄ«bas pārtraukÅ”anu, ja Nometnes organizētājs uzskata, ka var tikt apdraudēta Nometnes DalÄ«bnieku veselÄ«ba un/vai droŔība;
 11. Ja tiks konstatēts Covid-19 infekcijas gadÄ«jums, Nometnes organizētājs var pieņemt lēmumu par nometnes slēgÅ”anu vai karantÄ«nas noteikÅ”anu.

5. DalÄ«bnieka reÄ£istrÄ“Å”anās kārtÄ«ba, izslēgÅ”ana no nometnes, nodoÅ”ana vecākiem pēc Nometnes beigÅ”anās:

5.1. DalÄ«bnieks ir reÄ£istrēts, ka ieradies nometnē, ja viņa vecāki ir iesnieguÅ”i:

– dalÄ«bnieka aptaujas lapu,

– Ä£imenes ārsta izziņu,

– iesniegumu par atbildÄ«bas uzņemÅ”anos (tiem, kuri nav potēti pret ērču encefalÄ«tu)

– SARS-CoV-2 vÄ«rusa RNS noteikÅ”anas testa negatÄ«vo rezultātu vai citu, aukstākminēto apliecinājumu par imunitāti pret Covid-19

– nometnes organizētājs un vecāks ar savu parakstu ir apliecinājuÅ”i, ka DalÄ«bnieks savlaicÄ«gi ir ieradies Nometnē, Nometnes dalÄ«bnieku žurnālā

 1.  DalÄ«bnieku var izņemt no nometnes tikai Vecāks vai viņa pilnvarota persona, uzrādot personas apstiprinoÅ”u dokumentu un lÄ«guma slēdzēja pilnvaru.
 2.  Ja DalÄ«bnieks rupji pārkāpj Nometnes iekŔējās kārtÄ«bas noteikumus vai viņa veselÄ«bas stāvoklis var apdraudēt citu DalÄ«bnieku veselÄ«bu, tad Nometnes organizators ir tiesÄ«gs izslēgt DalÄ«bnieku no Nometnes, informējot par to Vecāku. Å ajā gadÄ«jumā Vecākam vai viņa pilnvarotai personai DalÄ«bnieks jāizņem no Nometnes 3 stundu laikā no telefoniska paziņojuma saņemÅ”anas brīža.
 1. Par nometnes dalÄ«bas maksu un norēķiniem. 

6.1 Nometnes organizētājs nosaka dalÄ«bas maksu par vienu nometni un Nometnes dalÄ«bnieka vecāks apņemas Å”o dalÄ«bas maksu apmaksāt noteiktajos termiņos.

 1. Nometnes dalÄ«bas maksa par vienu nometni, vienam dalÄ«bniekam ir _____________EUR 
 2. Nometnes dalības maksu Nometnes dalībnieka Vecāks iemaksā līdz ___________________
 3. Nometnes dalÄ«bas maksa tiek ieskaitÄ«ta Nometnes organizatora norādÄ«tajā kontā: 

A/S Swedbank, Kods: HABALV22, Konts: LV86HABA0551020164381

 1. Ja Nometnes laikā DalÄ«bnieks saslimst un viņam jāpārtrauc dalÄ«ba nometnē, Nometnes organizētājs atmaksa atpakaļ ēdināŔanas izmaksas: EUR 10 par katru atlikuÅ”o nometnes dienu.
 2. Ja iestājas spēkā Ŕī lÄ«guma punkti 2.11, 3.8, 3.9, DalÄ«bnieka maksa netiek atgriezta. 

7. Citi noteikumi.

7.1. LÄ«gums stājas spēkā ar tā parakstÄ«Å”anas dienu un darbojas lÄ«dz Nometnes pēdējai dienai.

7.2. Nesaskaņas, kas rodas slēdzēju pusēm, tiek risinātas pārrunu ceļā, ja risinājums netiek panākts, tad tās tiek risinātas likumdoÅ”anas noteiktajā kārtÄ«bā. 

7.3. LÄ«gums sastādÄ«ts divos eksemplāros latvieÅ”u valodā, no kuriem viens glabājas pie Nometnes organizētāja un otrs pie Vecāka.

8. PuŔu rekvizīti un paraksti:

Nometnes organizētājs:
SIA MONTESSORI INSTITUTE LATVIAReÄ£. Nr. 50003999541Konta Nr. LV86HABA0551020164381Banka: A/S “Swedbank” kods HABALV22
……………………………………………..A.ZMITROVIČAValdes locekle
Dalībnieka Vecāks/ likumiskais pārstāvis:


………………………………………………
en_USEnglish
X