M A N D A R I N

Please Wait For Loading

Preloader Loading Cancel.

Vietnes lietoŔanas noteikumi

    You Here!
  • Home
  • Vietnes lietoÅ”anas noteikumi

VIETNES LIETOÅ ANAS NOTEIKUMI

Pirms uzsākt tÄ«mekļa vietnes http://icm.lv lietoÅ”anu (turpmāk tekstā ā€“ vietne), lÅ«dzam rÅ«pÄ«gi iepazÄ«ties ar Å”iem Vietnes lietoÅ”anas noteikumiem, Personas datu aizsardzÄ«bas politiku, SÄ«kdatņu politiku. Uzsākot vietnes lietoÅ”anu, JÅ«s piekrÄ«tat ievērot Å”os LietoÅ”anas noteikumus, Personas datu aizsardzÄ«bas politiku un SÄ«kdatņu politiku.

Mēs paturam tiesÄ«bas jebkurā brÄ«dÄ« bez brÄ«dinājuma mainÄ«t, izņemt vai grozÄ«t vietnē un minētajos dokumentos ievietoto informāciju. AttiecÄ«gie grozÄ«jumi bÅ«s pieejami vietnē. Ja turpmāk izmantojat vietni pēc Ŕādiem grozÄ«jumiem, tas nozÄ«mē, ka piekrÄ«tat izmaiņām. Ja nepiekrÄ«tat izmaiņām, jums nekavējoties jāpārtrauc vietnes izmantoÅ”ana. Studija neuzņemas atbildÄ«bu par to, ka JÅ«s nesat iepazinies ar LietoÅ”anas noteikumiem un tā rezultātā Jums ir nodarÄ«ts jebkāda veida kaitējums.

PAKALPOJUMU IZMANTOÅ ANA

Vietnē Jūs varat iepazīties ar Studijas pakalpojumiem un pieteikties bezmaksas nodarbībai. Piesakoties bezmaksas nodarbībai Jums jāsniedz precīza un pareiza kontaktinformācija, kā arī jānorāda, kādā veidā Jūs vēlaties, lai Studijas administrators ar Jums sazinās.

Pēc pieteikuma iesniegÅ”anas Studijas administrators sazināsies ar Jums veidā, ko esat izvēlējis piesakoties bezmaksas nodarbÄ«bai, lai vienotos ar jums par konkrēto datumu, laiku un vietu, kad un kur JÅ«su bērns apmeklēs bezmaksas nodarbÄ«bu.

Piesakoties bezmaksas nodarbÄ«bai un ierodoties Studijā JÅ«s apņematies ievērot Studijas iekŔējās kārtÄ«bas noteikumus.

Bezmaksas nodarbÄ«bu var izmantot tikai vienu reizi. JÅ«s nedrÄ«kstat pieteikt vienu un to paÅ”u bērnu vairākām bezmaksas nodarbÄ«bām (piemēram, kad vienu reizi bērnu nodarbÄ«bai piesaka māte, bet otru ā€“ tēvs utt) ā€“ Ŕādā gadÄ«jumā Studija atteiks apmeklēt bezmaksas nodarbÄ«bu.

JÅ«s jebkurā brÄ«dÄ« varat atteikties no bezmaksas nodarbÄ«bas apmeklÄ“Å”anas. Šādā gadÄ«jumā lÅ«dzam JÅ«s savlaicÄ«gi paziņot par neieraÅ”anos vai pārcelt nodarbÄ«bu uz citu laiku, sazinoties ar studijas administratoru pa tālruni +371 24 11 59 50 (piezvanot vai uzrakstot kādā mesendžerÄ«).

AUTORTIESÄŖBAS

Vietne satur tekstu, videomateriālus, fotogrāfijas, attēlus, logotipus un citus materiālus, kurus aizsargā autortiesÄ«bas un/vai citas intelektuālā Ä«paÅ”uma tiesÄ«bas. Studija patur Ä«paÅ”umtiesÄ«bas, autortiesÄ«bas un visas pārējās nemateriālās tiesÄ«bas uz Å”o vietni un tās atseviŔķiem elementiem vai arÄ« Studijai ir Å”o tiesÄ«bu Ä«paÅ”nieku atļauja izmantot materiālus vietnē. 

Å Ä«s vietnes satura pilnÄ«ga vai daļēja publicÄ“Å”ana, reproducÄ“Å”ana, nodoÅ”ana vai glabāŔana ir aizliegta, ja vien Ä«paÅ”umtiesÄ«bu, autortiesÄ«bu vai citu intelektuālo Ä«paÅ”umtiesÄ«bu turētājs nav devis savu piekriÅ”anu Ŕādai darbÄ«bai. Å is aizliegums neattiecas uz satura glabāŔanu datorā vai izdrukāŔanu vienÄ«gi personÄ«gai lietoÅ”anai.
Saturu ir atļauts citēt saskaņā ar piemērojamajiem autortiesÄ«bas regulējoÅ”iem tiesÄ«bu aktiem. Ja saturs tiek citēts, jānorāda tā avots, taču ir aizliegts reproducēt, publicēt vai izplatÄ«t Å”ajā vietnē ietverto preču zÄ«mes vai logotipus bez iepriekŔējās rakstiskas Å”o preču zÄ«mju vai logotipu Ä«paÅ”nieka piekriÅ”anas.
Ja JÅ«s vēlaties izmantot Ŕīs vietnes saturu, pārpublicēt tās saturu vai atseviŔķus elementus vai veikt jebkuras citas darbÄ«bas, lÅ«dzam sazināties ar mums. Iespējams, mēs varēsim turpmāk veikt savstarpēji izdevÄ«gu sadarbÄ«bu.

PERSONAS DATI

JÅ«su personas datu aizsardzÄ«bu nodroÅ”ina atbilstoÅ”i Latvijas Republikas spēkā esoÅ”iem normatÄ«viem aktiem un Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzÄ«bu attiecÄ«bā uz personas datu apstrādi un Ŕādu datu brÄ«vu apriti un ar ko atceļ DirektÄ«vu 95/46/EK (VispārÄ«gā datu aizsardzÄ«bas regula). SÄ«kāk ar personas datu apstrādes noteikumiem varat iepazÄ«ties sadaļā Privātuma politika un SÄ«kdatņu politika.

VIETNES un PAKALPOJUMU LIETOÅ ANA

Jūs nedrīkstat ļaunprātīgi izmantot Ŕo vietni un/vai pakalpojumus. Jūs nedrīkstat un neļausiet treŔajām personām:

ā€¢ veikt vai veicināt noziedzÄ«gu nodarÄ«jumu, iesaistÄ«ties, veicināt vai mudināt nelikumÄ«gas darbÄ«bas vai izmantot mÅ«su vietni vai pakalpojumus jebkādiem nelikumÄ«giem, invazÄ«viem, pārkāpjoÅ”iem, apmelojoÅ”iem vai krāpnieciskiem nolÅ«kiem;

ā€¢ pārsÅ«tÄ«t vai izplatÄ«t vÄ«rusus, Trojas zirgus, tārpus, loÄ£iskās bumbas, bojātus failus, mānÄ«Å”anu vai jebkādus citus materiālus, kas ir ļaunprātÄ«gi, tehnoloÄ£iski kaitÄ«gi, pārkāpj uzticÄ«bu vai jebkādā veidā aizskaroÅ”i vai piedauzÄ«gi;

ā€¢ uzlauzt, atspējot, traucēt, mēģināt atgriezt inženieriju, dekompilēt, izjaukt, modificēt, kopēt, tulkot vai izjaukt vietnes funkcijas, funkcionalitāti, integritāti vai veiktspēju, vai apiet jebkuru vietnes aspektu;

ā€¢ bojāt datus;

ā€¢ pārkāpt jebkuras citas personas likumÄ«gās tiesÄ«bas vai mudināt tās pārkāpt;

ā€¢ sÅ«tÄ«t jebkādu nevēlamu reklāmu vai reklāmas materiālu, ko parasti dēvē par surogātpastu;

ā€¢ atļaut jebkurai treÅ”ajai pusei, kas nav JÅ«s vai nav pilnvarota rÄ«koties jÅ«su vārdā, piekļūt vietnei;

ā€¢ apakÅ”licencēt, pārdot tālāk vietni vai vietnē norādÄ«tus pakalpojumus, vai piekļūt Studijas pakalpojumiem vai vietnei, lai izveidotu lÄ«dzÄ«gu vai konkurētspējÄ«gu produktu vai pakalpojumu vai kopētu jebkurus pakalpojumus vai vietnes idejas, funkcijas vai grafiku/dizainu;

ā€¢ “ierāmēt”, “atspoguļot” vai citādi iekļaut jebkuru Ŕīs vietnes daļu jebkurā citā tÄ«mekļa vietnē bez mÅ«su iepriekŔējas rakstiskas atļaujas.

ATBILDÄŖBA 

IepriekÅ” minēto noteikumu pārkāpums, Studijas pakalpojumu ļaunprātÄ«ga izmantoÅ”ana vai nepareizas vai krāpnieciskas informācijas sniegÅ”ana var izraisÄ«t ne tikai pakalpojumu lietoÅ”anas ierobežojumus, bet arÄ« var tikt uzskatÄ«ts par noziedzÄ«gu nodarÄ«jumu, un Å”ajā gadÄ«jumā Studija ziņos par jebkuru Ŕādu pārkāpumu attiecÄ«gajām tiesÄ«baizsardzÄ«bas iestādēm un atklās viņiem JÅ«su identitāti. 

Studija neuzņemas atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, ko izraisījis digitālais uzbrukums, vīrusi vai cits tehnoloģiski kaitīgs materiāls, kas var inficēt jūsu datortehniku, datorprogrammas, datus vai citus patentētus materiālus.

JÅ«s atlÄ«dzināsit Studijai jebkādus zaudējumus un prasÄ«jumus, izmaksas un izdevumus, tajā skaitā juridiskās izmaksas un advokātu honorārus, kas Studijai var rasties, vai kurus Studija var ciest, ja tas raÅ”anās iemesls ir: (i) ļaunprātÄ«ga vietnes vai Studijas pakalpojumu izmantoÅ”ana, vai jÅ«su sniegtā nepareizā vai krāpnieciskā informācija; (ii) Å”o LietoÅ”anas noteikumu pārkāpums. 

IETEIKUMI

Mēs bÅ«sim priecÄ«gi saņemt JÅ«su atsauksmes un ieteikumus par Ŕīs vietnes saturu un centÄ«simies uzlabot to tā, lai vietne apmeklētājiem bÅ«tu ērti lietojama. Tomēr Studijai ir tiesÄ«bas patstāvÄ«gi izvērtēt vai ieteiktie uzlabojumi ir nepiecieÅ”ami un kā tos Ä«stenot, lai vietni padarÄ«tu labāku.

en_USEnglish
X